Open Map


Khiva hotels

"Erkin Palace" Hotel
 K. Yakubov Street, 220900 Khiva, Uzbekistan
"Khiva Silk Road" Hotel
 Gazchilar mahalla, 220900 Khiva, Uzbekistan
"Asia Khiva" Hotel
 K.Yakubov Str., Khiva
"Khorezm Palace" Hotel
 2 Al-Beruni Str., Urgench
"Isak Hoja" Hotel
 10 Rakhmonova Street., Khiva, Uzbekistan.
"Malika Khorezm" Hotel
 Centre 5, Khiva
"Orient Star Khiva" Hotel
 1 Pakhlavan Makhmud Str., Khiva
"Hayat Inn" Hotel
 71, K. Yakubova street , Khiva, Uzbekistan.
"Old Khiva" Hotel
 16, А Rakhmanov str, Khiva, Uzbekistan
"Euro - Asia" Hotel
 35 P.Mahmud str,Khiva, Uzbekistan
"Islambek" Hotel
 60 Tashpulatova Street., Khiva, Uzbekistan.
"Zafarbek" Hotel
 28, Tashpulatov Str., Khiva, Uzbekistan.
"Islambek Khiva" Hotel
 60 Tashpulatova Street., Khiva, Uzbekistan.