Open Map


Khiva Hotels

"Khorezm Palace" Hotel
 2 Al-Beruni Str., Urgench
Single: $55
Double: $95
 
"Asia Khiva" Hotel
 K.Yakubov Str., Khiva
Single: $76
Double: $117
 
"Orient Star Khiva" Hotel
 1 Pakhlavan Makhmud Str., Khiva
Single: $70
Double: $95
 
"Malika Khorezm" Hotel
 Centre 5, Khiva
Single: $65
Double: $90
 
"Hayat Inn" Hotel
 71, K. Yakubova street , Khiva, Uzbekistan.
Single: $40
Double: $60
 
"Old Khiva" Hotel
 16, А Rakhmanov str, Khiva, Uzbekistan
Single: $37
Double: $54
 
"Isak Hoja" Hotel
 10 Rakhmonova Street., Khiva, Uzbekistan.
Single: $35
Double: $50
 
"Islambek Khiva" Hotel
 60 Tashpulatova Street., Khiva, Uzbekistan.
Single: $40
Double: $60
 
"Islambek" Hotel
 60 Tashpulatova Street., Khiva, Uzbekistan.
Single: $35
Double: $60
 
"Zafarbek" Hotel
 28, Tashpulatov Str., Khiva, Uzbekistan.
Single: $30
Double: $50
 
"Euro - Asia" Hotel
 35 P.Mahmud str,Khiva, Uzbekistan
Single: $55
Double: $80
 
"Erkin Palace" Hotel
 
Single: N/A
Double: N/A
 
"Khiva Silk Road" Hotel
 
Single: N/A
Double: N/A
 
"Lokomotiv" Hotel
 
Single: N/A
Double: N/A