Open Map


Karshi Hotels

"Nasaf" Hotel
 Navoi Str., Karshi, Uzbekistan.
"Afsona" Hotel
 Karshi city, St. B. Shirkulov,8