Abrir mapa


Bujara hotels

"Nodir Devon Begi" Hotel
 95,calle M. Anbar, Bujara
"Bibi-Khanum" Hotel
 Calle Babahanov, 27
"Lyabi House" Hotel
 7 Calle Khusainov, Bujara, Uzbekistàn
"Omar Khayam" Hotel
 7 Calle Khakikat , Bujara, 705000, Uzbekistàn.